29/10/2019 15:41
Xem với cỡ chữ

Ban hành Thông tư về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

NHNN đã ban hành Thông tư số 16/2019/TT-NHNN quy định về phát hành tín phiếu NHNN. Theo đó, tín phiếu này sẽ được phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bắt buộc.
Cụ thể, việc phát hành tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu được thực hiện theo quy định của NHNN về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.
Tại phương thức bắt buộc, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế, NHNN quyết định phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc đối với TCTD. 
Tương ứng, các TCTD phải thực hiện mua tín phiếu này theo quyết định của Thống đốc NHNN. TCTD phải chuyển tiền mua vào tài khoản theo chỉ định của NHNN trong ngày thanh toán tín phiếu và phải đảm bảo ghi đầy đủ thông tin trên lệnh chuyển tiền theo yêu cầu.
Nếu thấy cần thiết, phía nhà điều hành có thể xem xét mua lại trước hạn tín phiếu NHNN phát hành theo phương thức bắt buộc. Việc mua lại trước hạn được Thống đốc NHNN quyết định.
Khi TCTD không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu bắt buộc, đến cuối ngày thanh toán, NHNN (Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) sẽ thực hiện tự động trích tài khoản thanh toán của TCTD tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu và thông báo bằng văn bản cho TCTD biết.
Trường hợp tài khoản thanh toán của TCTD tại NHNN không đủ thanh toán số tiền mua tín phiếu còn thiếu, TCTD phải chịu phạt chậm thanh toán đối với số tiền mua còn thiếu theo mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Số tiền phạt chậm thanh toán của từng ngày theo quy định.
Trong 5 ngày làm việc liền kề tiếp theo kể từ ngày thanh toán, hằng ngày NHNN tự động trích nợ tài khoản thanh toán của TCTD tại NHNN cho đến khi thu hồi đủ số tiền mua tín phiếu còn thiếu và số tiền phạt chậm thanh toán chưa được thanh toán; thu số tiền mua tín phiếu còn thiếu trước, thu số tiền phạt chậm thanh toán sau.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019.
Được biết, Thông tư này nhằm thay thế Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN ngày 8/10/1999 về việc ban hành quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
Thanh Hương theo vneconomy
Tìm theo ngày :